پروژه بازسازی مسکونی 

کارفرما: خانم یاسمین کریمی

منطقه : کامرانیه

تاریخ طراحی : 1399

همکاری با شرکت مشاور ارم راد ایستا